סטטוס הבקשה
בדקו את סטטוס בקשת הרישיון שלכם בצורה פשוטה ומהירה
בדיקת סטטוס הבקשה
לכל בעל עסק קיימת האפשרות לבצע מעקב דיגיטלי אחר הבקשה לרישיון העסק.
ההזדהות נעשית באמצעות מס' זהות או ח.פ. ומס' בקשה/רישיון (מס' רישיון הוא מספר בן תשע ספרות והוא משתייך לבעל העסק וניתן לראותו בכל מסמך המתייחס לרישיון העסק).
לאחר שליחת הטופס יקבל בעל העסק פירוט מצב רישיון העסק והסטטוס מול הגורמים המאשרים.
מה אומרים הסטטוסים השונים?
 1. אישור רשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק רק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי.
 2. תנאים מוקדמים (סטטוס ״טיפול״) אם חלק מגורמי הרישוי אישרו, אך הציבו תנאים - יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים. גורם הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה בתנאים, כדי לתת את אישורו הסופי.
  חשוב מאוד: יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים תוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, באחריות מגיש הבקשה לבקש מגורם הרישוי המתאים אורכה לביצוע הדרישות, כדי למנוע הוצאת סירוב לבקשה. את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס ישירות לנותן האישור.
 3. היתר זמני סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, עד שנה, במקרים הבאים:
  • גורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים שהוגדרו.
  • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו - רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
  • ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 4. סירוב סירוב עלול להינתן עקב אי-התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח או אי־ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב. על פי חוק, הסירוב צריך להיות בכתב ומנומק.
  במידה שאחד או יותר מגורמי הרישוי מוציאים סירוב, לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
  אם אחד מגורמי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך בכתב לבעל העסק.