מסלול תצהיר
הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מצהיר מבקש הרישיון על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך זמן קצר מהגשת הבקשה
הקדמה
במטרה להקל על בעלי העסקים בתהליך הרישוי פועלת העירייה בתיאום עם גורמי הרישוי על מנת לייצר תהליך בו יוכל בעל העסק להמציא תצהירים על כך שעיסוקו עונה לנדרש לצורך קבלת רישיון.
בתהליך זה לאחר המצאת הצהרות של בעל העסק ואנשי מקצוע מטעמו יוכל בעל העסק לקבל היתר לחצי שנה שבמהלכה יבדקו המסמכים ע"י נותני האישור.
ככל שיהיו בידינו תצהירים נוספים הם יפורסמו בהמשך.
הרשות הארצית לכיבוי והצלה
במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ותעוגן בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז 2017.
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.
משרד הבריאות
לאור בקשת עיריית חיפה להקל על הליך הרישוי של עסקים מול משרד הבריאות, ניתן מהיום לחתום על תצהיר בקשה לרישיון עסק מזון בכפוף לאישור יועץ מזון בתחום הרלוונטי.
משטרת ישראל
עסקים בעלי תפוסה של פחות מ-200 אנשים שאינם מוכרים ומגישים משקאות משכרים (לרבות בירה) רשאים להגיש תצהיר בנושא - ואין להם צורך לשלוח את הבקשה לאישור המשטרה וניתן להנפיק
עבורם רישיון עסק בכפוף לאישורם של נותני האישור האחרים.
תכנון ובנייה
כל עסק נידרש לעמוד בדיני התכנון והבניה. לצורך קידום מהיר של בקשה לרישיון ניתן להצהיר על עמידתו של הנכס בדיני התכנון והבניה לאחר שהעסק נבדק על ידי בעל מקצוע מוסמך אשר אישר כי הוא מתאים למבוקש.

להגשת תצהיר בנושא תכנון ובנייה יש לחתום על שני הטפסים הבאים :