שאלות נפוצות
כדי לחסוך לכם זמן יקר ולייעל את תהליך הרישוי – הכנו עבורכם שאלות נפוצות ותשובות עליהן

בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הנכם מתכוונים לפתוח את העסק, יוכלו להקל עליכם את התהליך ולחסוך מכם הוצאות מיותרות וימנע מכם סנקציות משפטיות ומנהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.
לאחר בדיקת המידע תקבל הנחיות מדויקות באשר לנושאים הבאים:

 • סוג העסק המבוקש עפ"י החוק
 • תחנות הרישוי הצפויות
 • מסמכים נדרשים להגשת הבקשה
 • מצב התאמתו לדיני תכנון ובנייה (במידה וידוע)
 • מצבו המשפטי (במידה וידוע)
 • דרישה לתכנית עסק
 • הסדרי חניה נדרשים
 • הנחיות רישוי מיוחדת

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך זמן קצר מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

מכוח חוק הרישוי הוצא צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה – 1995 בו נכללים רשימת העיסוקים שיש לקבל עבורם רישיון. העיסוקים הכלולים בצו מחולקים לעשר קבוצות: 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה. 2. דלק ואנרגיה. 3. חקלאות ובעלי חיים. 4. מזון. 5. מים ופסולת. 6. מסחר ושונות. 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט. 8. רכב ותחבורה. 9. שירותי שמירה ואבטחה. 10. תעשיה, מלאכה כימייה ומחצבים.

מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב.
רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

ישנם שלושה תהליכי רישוי אפשריים:
מסלול רגיל של הגשת בקשה – זמן משוער הוא 30 יום
מסלול חוות דעת מקדמית- זמן משוער הוא 15 יום
מסלול תצהיר – זמן משוער הוא 7 ימים

על פי חוק אין להפעיל עסק טרם קבלת רישיון או היתר כדין

רישיון עסק ניתן כאשר מולאו דרישות כל גורמי הרישוי הרלוונטיים, רישיון זמני ניתן לעסק שמטבעו הוא זמני (קייטנה ,קרקס ועוד) או שהוא ניתן להשלמת דרישות של גורם רישוי.
קיימים מס' סוגי רישיונות והיתרים: רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, היתר זמני ורישיון זמני

השינויים הבאים בעסק טעון רישוי מחייבים גם הם הגשת בקשה לרישיון עסק:
שינויים בעסק:

 • תוספת או צמצום שטח.
 • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.

שינוי בעלות:
 • תוספת של שותף בעסק.
 • פרישה של שותף מן העסק.
 • העברת הבעלות לאחר.
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.

גן ילדים אינו טעון רישיון עסק, עם זאת יש צורך בהיתר לשימוש המבוקש מהאגף לרישוי ופיקוח על הבניה.

כל עסק טעון רישוי זקוק לאישור גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. הגורמים הממשלתיים הינם:

 • המשרד להגנת הסביבה
 • משטרת ישראל
 • שירותי הכבאות
 • משרד הבריאות

נגישות היא תנאי לרישיון עסק. מעתה, כחלק מהליך הוצאת רישיון עסק או חידושו, תיבדק נגישות העסק על-ידי איש מקצוע מטעם הרשות המקומית. כדי שבית העסק יקבל רישיון עליו להיות נגיש.

כל עסק הנדרש לרישיון צריך להגיש תכנית לניהול עסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. בתיק הרישוי חייבת להימצא תכנית עסק עדכנית למבנה או לסוג העסק המבוקש.
הדרישה לתכנית תימסר עם קבלת המידע המוקדם או בזמן תדרוך מהנדס הרישוי במחלקת רישוי עסקים, לפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, או על ידי מפקח שביקר בעסק ומצא שתכנית העסק הקיימת בתיק אינה נכונה או חסרה פרטים.
תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד מקופל כהרמוניקה, כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם מצוין בצורה בולטת מיקום העסק וצילום חזית העסק.

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, יונפק הרישיון ויעבור לאישור סופי של מנהל המחלקה. בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.
ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (אם יש).
על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.

כל שילוט חיצוני של העסק מצריך הגשת הבקשה לוועדת השילוט המקצועית במשרדי המחלקה לרישוי שלטים. את הבקשה יש להגיש בצרוף המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לרישיון שלט
 • תצלום הבניין בו יוצג השלט והדמיה של השלט
 • סימון ע"ג הצילום - מיקום מבוקש לשלט
 • תרשים השלט (מידות אורך ורוחב)
 • הסכמת בעל הנכס להצבת השילוט (בהתאם להחלטת הועדה)
 • אישור רישוי עסקים (לעסקים טעוני רישוי)