תכנון העסק והכנת תכנית
רישיון העסק כפוף לתכנית המאושרת. על תכניות העסק להתאים למציאות בשטח
למה צריך תכנית עסק?
כל עסק הנדרש לרישיון צריך להגיש תכנית לניהול עסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. בתיק הרישוי חייבת להימצא תכנית עסק עדכנית למבנה או לסוג העסק המבוקש.
הדרישה לתכנית תימסר עם קבלת המידע המוקדם או בזמן תדרוך מהנדס הרישוי במחלקת רישוי עסקים, לפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, או על ידי מפקח שביקר בעסק ומצא שתכנית העסק הקיימת בתיק אינה נכונה או חסרה פרטים.
תכנית עסק מבוססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבנייה וחוק רישוי עסקים.

רישיון העסק כפוף לתכנית המאושרת. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית שינויים חדשה.
על תכניות העסק להתאים למציאות בשטח. בעסקי מזון יש צורך בהגשת תכנית מפורטת יותר, המתארת את התהליכים המתבצעים בעסק עם מזון.
אם יש לעסק תיק קיים, ניתן להיעזר במידע שבמשרדי המחלקה לרישוי עסקים.

בקשה לרישוי עסק מוגשת לאחר אישור התכנית. אולם לפי חוק רישוי עסקים, ניתן להגיש את הבקשה גם עם תכנית שטרם אושרה, ותוך 21 יום לקבל תשובה אם התכנית מאושרות.
במקרה של דחיית התכנית תידחה גם הבקשה - אם הבקשה מסורבת על ידי יחידת תכנון ורישוי הנדסי, הדבר עלול לגרום להגשת כתב אישום כנגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון.
מידע מוקדם והכנת העסק בהתאם לנדרש חוסכים זמן ושינויים.
מה כוללת תכנית העסק?
בתכנית עסק יש לכלול את המסמכים הבאים:

 • הצהרת בעל מקצוע מוסמך
  על המגיש להחתים את בעל העסק על התכנית ולחתום בעצמו. על פי התקנות, על התכנית רשאי לחתום רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס/הנדסאי בניין/אדריכל/הנדסאי אדריכלות). המהנדס יחתום על טופס ״הצהרת בעל מקצוע מוסמך״ (לפי חוק רישוי עסקים).

 • תרשים סביבה
  של החלקה בה העסק נמצא. התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250. בתרשים יסומנו בקו מדגיש מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן לפחות שלושה רחובות הסמוכים לעסק או, אם אין רחובות, לסמן את האתר (כמו פארק, מגרש ספורט וכד׳).

 • תרשים המגרש
  מפה מצבית בו מתוארים המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו בקנה מידה של 1:250 (או 1:500 בעסקים גדולים). תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והבלתי בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף (קונטור) העסק בקו מודגש. את השטח הבנוי של העסק יש לקווקו. אם העסק פרוש על כמה קומות, יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. כמו כן, יש לסמן תרשים כללי של ביב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני. אם לעסק שירותים משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים. בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק. יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו. יש לסמן מיקום בלוני גז. בעסקים מסוימים, כמו עסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג, המהנדס ידרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על ידי מודד מוסמך.
  בעסקים הטעונים סידורים לאנשים בעלי מוגבלויות, על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ״ח 1998, יש להוסיף תרשים נגישות.

 • תכנית העסק
  בה יתואר העסק על כל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים. תכנית העסק תהיה בקנה מידה של 1:100.
  תכנית העסק תכלול לפחות עם שני חתכי אורך ורוחב בקנה מידה של 1:100 ומספר הקומות מעל ומתחת לעסק. יש להעביר חתך דרך השירותים. החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. יש לסמן סידורי כיבוי אש בתכנית. אם העסק או חלקו מהווה ״שימוש חורג״, יש לסמן את היקף שימוש חורג בקו מודגש.
  בתי אוכל נדרשים לסידור פנים העסק בקנה מידה של 1:50.
התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף - מקופל כגרמושקה - בשישה עותקים.
בנוסף יש להמציא צילומים של חזיתות הבניין בו נמצא העסק בשני עותקים.

המלצה!
להשאיר תכנית אחת מוצעת לבדיקה ראשונית ורק לאחר תיקון כל דרישות המהנדס להכין שישה עותקים.
עבור מבנה שאין לו היתר בנייה ומבנה שנעשו בו שינויים מההיתר או מבנה המשמש קהל רב יצורף לתכנית טופס הצהרת מהנדס שלד בדבר יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש.
דגשים מיוחדים לתכנית עסק
בעסקי מזון יש להתייחס גם לנושאים הבאים:
 • תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50).
 • מיקום מפריד שמנים
 • מיקום מערכת הנידוף
 • הנחיות מנהלת עיר תחתית (במידת הצורך)
 • התייחסות בנוגע להוראות נגישות נכים
עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל - נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות. תכנית זו תוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

מבנה לשימור - נדרשים תיאור ותצלומים של חזיתות הבית והעסק.

מפעל מסוכן - נדרש ״תיק מפעל מסוכן״ על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.

תכניות ייחודיות - בתכניות ייחודיות, כמו אולמי שמחות, מפעלי מזון, בית מרקחת, בריכות שחייה ובתי מלון, הסידור הפנימי של העסק יוגש לאישור משרד הבריאות.