גורמים עירוניים נוספים
כל עסק (גם שאינו טעון רישוי) זקוק לתיאום של גורמים עירוניים נוספים
ארנונה ומים
  • רישום חשבונות הארנונה והמים על שם המחזיק בעסק.
  • הסדרת תשלומי ארנונה ומים
  • הנפקת אישור לטאבו במידת הצורך
  • שינוי השימוש בנכס במידת הצורך
האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה
האגף אחראי על קבלת מידע תכנוני עסקי – בדיקת ייעוד הקרקע, שימושים לפי תב"ע, חובת היטל השבחה, מבנים לשימור ועוד.
במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבנייה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב״ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה.
מעת שהוגשה בקשה כזו רשות הרישוי תשקול מתן היתר זמני, רישיון זמני לצורך השלמת הליך השימוש החורג.
שילוט העסק
כל שילוט חיצוני של העסק מצריך הגשת הבקשה לוועדת השילוט המקצועית במשרדי המחלקה לרישוי שלטים. את הבקשה יש להגיש בצרוף המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לרישיון שלט
  • תצלום הבניין בו יוצג השלט והדמיה של השלט
  • סימון ע"ג הצילום - מיקום מבוקש לשלט
  • תרשים השלט (מידות אורך ורוחב)
  • הסכמת בעל הנכס להצבת השילוט (בהתאם להחלטת הועדה)
  • אישור רישוי עסקים (לעסקים טעוני רישוי)
הועדה דנה בבקשה, מאשרת או דוחה, והחלטת הועדה תישלח בכתב ע"י המחלקה לשלטים לאחר אישור הבקשה נשלח רישיון להצגת שלט הכולל תשלום. (הרישיון בתוקף עד 31 בדצמבר לאותה השנה ומותנה בתשלום). ניתן לשלם בבנקים (כולל בנק הדואר) ובקופת העירייה
פינוי פסולת
אגף התברואה בעיריית חיפה עוסק בפינוי הפסולת מבית העסק. לאחר הגשת בקשת רישיון העסק, מגיעה הבקשה למחלקה הרלוונטית ומפה היא מתחילה להיות מטופלת.
כחלק מתהליך קבלת רישיון העסק קיימת החובה להציג חוזה פינוי אשפה לבעל עסק המחויב בתשלום אגרה (לא כל בעלי העסקים מחויבים באגרה) שיעור האגרה נקבע על-ידי נציג שטח ו/או מנהל אזור המגיע לשטח בכדי לבדוק את מהות העסק