גורמי הרישוי
קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם בטרם הפעלת העסק
מבוא
הגורמים המאשרים את רישיון העסק מתחלקים לשתי קבוצות:
 • גורמי רישוי עירוניים – גורמים ברשות המקומית שהסכמתם מותנית בקיום דרישות מקצועיות כתנאי לקבלת הרישיון: המחלקה לרישוי עסקים, פיקוח כללי, השירות הווטרינרי והאגף לתכנון ובניה.
 • גורמים ממשלתיים – גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הרלוונטיים לתת אישור מטעמם והם (בהתאם לסוג העסק): המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, שירותי הכבאות ומשרד הבריאות.
גורמי רישוי עירוניים:
 • המחלקה לרישוי עסקים - המחלקה אחראית מכוח חוק רישוי עסקים לתהליך הוצאת רישוי לכל העסקים הטעונים רישוי, החל בבדיקת תכניות הבקשה, קבלת אישור מכל הגורמים הקשורים וכלה במתן רישיונות.
 • אגף הפיקוח הכללי - אגף הפיקוח פועל מתוקף חוקי העזר העירוניים, חוקים ארציים כמו חוק רישוי עסקים וחוק העישון ואוכף את החוק בהתאם למדיניות העירייה. האגף לפיקוח משמש כ"עיניים של העיירה" ומטרתו לשמור על בריאות, בטחון ושלום הציבור.
  במקרים מסוימים, תברואני האגף לפיקוח כללי יערכו ביקורת בעסקים הטעונים רישוי משרד הבריאות.
 • השירות הווטרינרי - השירות הווטרינרי עורך ביקורת בעסקים שמייצרים, מאחסנים, מוכרים ומשווקים מוצרי מזון מן החי (בשר, עופות, דגים ומוצריהם) באטליזים, בבתי האוכל, אולמי שמחות, מפעלים, מסעדות, מוסדות, מפעלי הסעדה (קייטרינג) מינימרקטים, מכולות ומעדניות.
גורמים ממשלתיים:
 • המשרד להגנת הסביבה - המשרד להגנת הסביבה אחראי לבחון בקשות לרישיונות העסק ולפקח על עמידת העסקים בתנאים סביבתיים ברישיונות העסק.
  עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים להגנת הסביבה כנותני אישור לחלק מפריטי צו רישוי עסקים, והם פועלים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל פי המפרטים האחידים של הדרישות הסביבתיות ברישיון עסק.
 • משטרת ישראל - עם קבלת הבקשה במשרד רישוי עסקים, יגיע נציג מטעם המשטרה על מנת לברר את הפערים בין תנאי המשטרה, לבין המצוי בעסק, ויוגש טופס לבעל העסק או לנציגו הנמצא באותה עת בעסק עם פירוט הליקויים לצורך תיקון ושיפור.
  עם גמר ביצוע הדרישות יכול בעל העסק לזמן את המשטרה לביקורת נוספת - ולאחר שתוקנו הליקויים והומצאו כל הטפסים הנדרשים למשרד. תהליך הרישוי עשוי להיות קצר ויעיל, ולמעשה רובו תלוי בבעל העסק ובמילוי דרישות ותנאי המשטרה.
 • שירותי הכבאות על פי תקנות חוק רישוי עסקים, שירותי הכבאות בודקים את העסק ומגישים לבעליו דרישות לסידורי בטיחות אש במסגרת הליך קבלה או חידוש של רישיון עסק.
  הבקשה מועברת מהרשות המקומית לבדיקת מפקח בטיחות אש בתחנת הכיבוי. המפקח יוצא לביקור בנכס שבסופו יעביר לבעל העסק רשימה של סידורי הכבאות הנדרשים. הביקור בעסק מחויב בתשלום אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין.
  החל מ-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק.
 • משרד הבריאות - משרד הבריאות מספק אישור, בהתאם לצו רישוי עסקים, עבור עסקים, להם קשר לבריאות הציבור כדוגמת: בריכות שחיה, מסעדות, מרכולים, גני אירועים, בתי מלון, מקוואות, מתקני טיפול בשפכים, מתקני טיפול במי שתיה ועוד.
  האישור ניתן לרשות המקומית אשר מנפיקה רישיונות עסק לעסקים שונים בתחומה, בהתחשב בנותני אישור נוספים (בהתאם לצו).
  במסגרת זו המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, בוחנת את הבקשות לרישיון ומבצעת בקרה על בית העסק בהתאם לתקנות ולהנחיות המתאימות לעסק (לעסקים שונים - הנחיות שונות).