קבלת רישיון העסק
השלב האחרון של תהליך הרישוי מתחיל באישור כל גורמי הרישוי השונים
תהליך קבלת הרישיון
מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, יונפק הרישיון ויעבור לאישור סופי של מנהל המחלקה. בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.
רישיון זמני יימסר לבעל העסק בתיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר, לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.
רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).
טופס הרישיון
ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (אם יש).
בנוסף, יצוינו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק ודרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.
הצגת הרישיון בעסק
על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.
מה הם התנאים לקבלת רישיון העסק?
לפי החוק לרישוי עסקים ישנם שלושה סוגי תנאים לקבל רישיון עסק:
  • תנאי מוקדם - תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון, וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
  • תנאי ברישיון - תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
  • תנאי נוסף ברישיון - תנאי שיתוסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.
לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).
חידוש רישיון
תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס״א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.
ארבעה-חמישה חודשים לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.
כל אחד מגורמי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.
באחריות בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.
חידוש הרישיון יהיה בר תוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.
רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני לתקופה של עד שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שסירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.
ניתן לברר האם העסק החל בתהליך חידוש רישיון במערכת סטטוס רישוי עסקים על ידי הקלדת מספר תיק רישוי ומספר תעודת זהות או מספר ח. פ. של החברה.