הנחיות התו הסגול לעסקים והצהרת עסק
אלה ההנחיות המעודכנות לבעלי עסקים, שנכנסו לתוקף החל מיום שישי 18.9.2020, ויהיו בתוקף עד לתאריך 15.10.2020
לחצו כאן לכל ההנחיות

בעלי עסקים יקרים,
כחלק מההנחיות החדשות שהתפרסמו בתקנות לשעת חירום- קורונה (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, על בעלי עסקים המחויבים בעמידה בתו הסגול להגיש הצהרה חתומה אל האגף לקידום עסקים בעיריית חיפה וזאת לפני התחלת הפעלת העסק.
הצהרת בעל העסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום
(נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020.

ההתחייבות נערכה ונחתמה בתאריך

אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7 ו-8 , ו-9 , 10 ו-11 ,לפי העניין, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) התש"ף – 2020.

אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.


מידע נוסף בנושא הקורונה
הנחה ברנונה
קישורים חשובים