הגשת בקשה לרישוי עסק
שלבי הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים לכך
הגשת הבקשה
במקרים הבאים יש להגיש בקשה לרישיון עסק: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

ניתן להגיש בקשה לרישוי עסק בשתי דרכים:
במשרדי המחלקה לרישוי עסקים, רח׳ ברוולד 5, קומה 3.
קבלת קהל בימים א׳-ה׳ בין השעות 13:00-08:00.
או מילוי טופס מקוון
בעבור הגשת בקשה משלמים אגרה בסך 320 ₪ (נכון לאוקטובר 2017) בעבור כל פריט רישוי. ניתן לשלם באופן מקוון , במענה הקולי בטל: 1-700-700-060, באפליקציית חיפה בנגיעת אצבע או בבנקים.
הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק אינה כרוכה בתשלום אגרה.
מה כוללת הבקשה לרישיון?
 1. תכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק - אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים. התכנית תכלול אישור או חוות דעת של מורשה נגישות מתו״ס ושירות ותכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם תידרש).
 2. חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.
 3. צילום תעודת הזהות.
 4. אישור רשם החברות ומינוי מנהלים בחברה (רק עבור חברה בע״מ).
 5. במקרה בו הבקשה מוגשת על ידי יורשים של בעלים קודמים, יש לצרף לטופס הבקשה גם תעודת פטירה של הבעלים הקודמים וצוואה בו מצוין מיהם היורשים החוקיים או מכתב מעו״ד המאשר מיהם היורשים.
בקשות לאירועים חד־פעמיים
בבקשות לאירועים חד־פעמיים יומצאו שבעה עותקים של תכניות, לבקשה יצורף אישור מהנדס בטיחות, המפרט את האירוע והנחיותיו באשר לבטיחות.
איך מאושרת הבקשה?
הבקשה מועברת לכל הגורמים הרלוונטיים לטפל בה. במידה שיש אישורים - מונפק רישיון.
אם ישנן דרישות מקדימות לביצוע, הן יועברו אל מגיש הבקשה.
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.
כאשר ישנן דרישות שניתן לבצען לאחר מתן הרישיון, יתקבל אישור לתקופה בה תידרש ליישם דרישות הגורם.
אישור הבקשה בידי גורמי הרישוי
על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), נדרש העסק לקבל את אישורם של גורמי רישוי עירוניים ושל משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.
רשות הרישוי קובעת את הגורמים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, על פי צו רישוי עסקים ולגורמים נוספים על פי הצורך, ותפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

גורמי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:
 • פיקוח כללי
 • אגף התברואה
 • וטרינר עירוני
 • המחלקה לשימור (כאשר נדרש)
 • תכנון עיר
 • מהנדסת רישוי
 • מי כרמל

גורמים ממשלתיים שאישורם נדרש:
 • משטרה
 • שירותי הכבאות
 • משרד הבריאות
 • משרד הכלכלה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • איגוד ערים הגנת הסביבה
כל גורם רישוי עורך ביקורת בעסק תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה ומכין דוח ביקורת, הכולל דרישות לביצוע לקבלת אישור. הביקורת מבוססת על רשימת התיוג והמפרטים האחידים, המותאמים לסוג העסק ולבקשת בעל העסק.
על מנת לקדם את תהליך קבלת הרישיון, באחריות בעל העסק לוודא את הגעתם של גורמי הרישוי השונים לביצוע ביקורת. אם לא הגיע גורם רישוי לעסק בתוך 14 יום, על בעל העסק לפנות לגורם ישירות ולתאם הגעתו.
בקשה להיתר לשימוש חורג
במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבנייה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב״ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה.
מעת שהוגשה בקשה כזו רשות הרישוי תשקול מתן היתר זמני, רישיון זמני לצורך השלמת הליך השימוש החורג.